Regulamin hotelu

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu prosi o przestrzeganie poniższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu
bezpiecznego i spokojnego pobytu naszych Gości.

§1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej – w przypadku zawarcia umowy w hotelu, a w przypadku zawarcia umowy na odległość – poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt, w zależności od indywidualnego porozumienia stron w zakresie płatności.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu „Meduza.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji, w każdym pokoju hotelowym oraz na stronie hotelu.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Sak Sp. z o.o. Hotel-Restauracja „Meduza” z siedzibą w Mielnie przy ulicy Nadbrzeżnej 2, 76-032 Mielno dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w hotelu, jak i korzystania przez niego z pozostałych usług świadczonych przez hotel. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia
  i wykonania umowy.

§2 Doba hotelowa

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu wynajmu, a kończy o godz. 12:00 dnia następnego.
  W sezonie letnim (lipiec-sierpień) doba rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu wynajmu, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu rezerwując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Jeśli Gość nie opuści pokoju i nie zabierze z niego swoich rzeczy do godziny 12:00 w dniu wyjazdu (w sezonie letnim lipiec-sierpień do godziny 11:00) i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu, hotel naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 5. Chęć przedłużenia pobytu, poza okres wskazany podczas rezerwacji, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie zobowiązuje hotelu do przedłużenia pobytu.
 6. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Ostateczną decyzję w sprawie przedłużenia pobytu podejmuje pracownik recepcji.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 8. Gość za dodatkową opłatą, w przypadku spełnienia się odpowiednio warunków z § 2 ust. 5 i 6, może przedłużyć dobę hotelową. Opłata za przedłużenie doby hotelowej o 2 godziny wynosi 100,00 zł; o 4 godziny – 150,00 zł;
  o więcej niż 4 godziny – podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.

§3 Rezerwacja i meldunek

 1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie pracownik Recepcji ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości z fotografią i podpisanie karty meldunkowej.
 2. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 5. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
 6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania w dniu przyjazdu gościa do hotelu należności za cały pobyt – na zabezpieczenie roszczeń hotelu.
 8. W przypadku umów zawieranych na odległość, Gościowi będącemu konsumentem, na podstawie ustawy z dnia 24.06.2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy.
 9. Gość może odwołać rezerwację pokoju na zasadach określonych w § 3 ust. 10 i 11.
 10. W przypadku odwołania rezerwacji pokoju lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, wpłacony zadatek zostaje wliczony w koszty trzymanej rezerwacji.
 11. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§4 Usługi

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  b) bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
  d) sprzątanie pokoju (podczas długich pobytów przekraczających 7 dni, wymiana pościeli i ręczników odbywa się co 3 dni lub na życzenie Gościa) i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  e) sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 3. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  b) budzenie o wyznaczonej godzinie,
  c) przechowywanie pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu,
  d) przechowanie bagażu – z zastrzeżeniem odmowy przyjęcia bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa w hotelu oraz jeśli jest sprzeczny z § 6 ust. 2,
  e) zamawianie taxi.

§5 Odpowiedzialność gości

 1. Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 2. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien. Kart magnetycznych nie należy zostawiać na recepcji.
 4. Gościom nie wolno dokonywać w pokojach jakichkolwiek zmian – poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 5. Na terenie hotelu, w tym: w pokojach hotelowych i na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, poza wyznaczonymi do tego miejscami. (W razie naruszenia zakazu, hotel obciąży Gościa kwotą 500 zł za odświeżenie pokoju.)
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Nie można także przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 8. Hotel nie akceptuje zwierząt. W przypadku złamania zakazu trzymania zwierząt w hotelu naliczona zostanie opłata w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pobytu.
 9. Na terenie hotelu dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 10. Zabrania się wynoszenia żywności z restauracji.
 11. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z jego winy, jego podopiecznych lub odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. (Cennik wyposażenia znajduje się na końcu § 5.)
 12. Hotelowi, dla zabezpieczenia należności, przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu. W razie opóźniania się z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi hotel może zaspokoić swoje roszczenia z rzeczy objętych zastawem.
 13. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza postanowienia regulaminu. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia hotelu.
 14. Organizowanie imprez towarzyskich w pokoju hotelowym jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Hotel może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 500 złotych.
 15. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kart magnetycznych Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50 złotych za wydanie nowej karty do pokoju.

CENNIK WYPOSAŻENIA POKOI bagażnik – 600 zł | biurko – 2500 zł | czajnik + taca – 500 zł | deska sedesowa – 400 zł | firany – 500 zł | fotel – 1000 zł | kabina prysznicowa – 2500 zł | kapa – 400 zł | kosz metalowy (pokój/łazienka) – 130 zł | krzesło – 800 zł | lampa na ścianie – 300 zł | lampa stojąca – 800 zł | lampa wisząca – 700 zł | lampka biurowa – 400 zł | lustro w łazience – 400 zł | lustro w pokoju – 1200 zł | malowanie sufitu (pokój/łazienka) – 800 zł | malowanie ścian – 1200 zł | materac – 2500 zł | obrazy – 3000 zł | pilot – 150 zł | podkład – 300 zł | poduszka (mała/duża) – 150 zł | poszewka – 100 zł | poszwa – 200 zł | radio – 400 zł | ręcznik 30×50 – 90 zł | ręcznik 50×100 – 180 zł | ręcznik 100×150 – 200 zł | sofa – 4000 zł | szafa – 1500 zł | szafka – 1000 zł | telefon – 200 zł | telewizor – 2500 zł | wymiana wykładziny – 2500 zł | zasłony – 700 zł

§6 Odpowiedzialność hotelu

 1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 2. Gość oddający przedmioty do depozytu, powinien wskazać recepcji, jakie przedmioty oddaje i jaka jest ich orientacyjna wartość. Oddanie na przechowanie bagażu zawierającego pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, bez powiadomienia hotelu o jego zawartości, nie uzasadnia pełnej odpowiedzialności hotelu za ewentualną szkodę – jego odpowiedzialność jest ograniczona zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa i przedmiotów w nim pozostawionych. Parking hotelowy jest niestrzeżony.
 5. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcje.
 6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym zostaną odesłane na wskazany przez Gościa adres na koszt adresata. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.